Wedstrijdreglement

  • U gaat akkoord dat wij uw gegevens gebruiken voor een nieuwsbrief en promotionele doeleinden.
  • Indien u dit niet wenst, gelieve te mailen naar valmenietlastig@godevaart.be.

Artikel 1: Wedstrijdprincipe

Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de ‘Zomer spaaractie’, georganiseerd door Godevaart Eyckerman bvba, Bredabaan 745 te 2930 Brasschaat (hierna ook vermeld als de organisatoren). Door deelname aan deze spaaractie aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke beslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Deelname aan de zomer spaaractie

Artikel 2

Deze spaaractie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met woonplaats in België.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Godevaart Eyckerman bvba houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Godevaart Eyckerman bvba opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

De gegevens waarmee een deelnemer aan de spaaractie deelneemt, moeten correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en niet de gegevens van een ander persoon. Wanneer duidelijk blijkt dat gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is of op een andere wijze fraude pleegt of poogt te plegen, verliest hij/zij het recht op de prijs.

Elke persoon die zich als dusdanig heeft aangemeld kan slechts 5 x aan de spaaractie deelnemen.

Godevaart Eyckerman bvba houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de actie. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.

Artikel 3

Elke deelnemer moet alle gevraagde gegevens op de spaarkaart volledig en correct invullen om kans te maken op een prijs.

Artikel 4

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de spaaractie) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zijn. Godevaart Eyckerman bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit.

Artikel 5

De prijzen zijn uitgeschreven op naam en adres, en zijn niet overdraagbaar, noch wisselbaar.

Artikel 6

De prijs kan niet uitgewisseld worden tegen baar geld, noch omwisselbaar. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs.

Godevaart Eyckerman bvba is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijs.

Artikel 7

Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Artikel 8: spelregels

  • Per aankoopschijf van 50€ incl. B.T.W. (21%) krijgt men 1 stempel (enkel geldig op aankopen in de winkel).
  • De klant spaart voor 1 product per kaart.
  • Indien u voor een cadeau kiest dan ontvangt u deze bij afgifte van de ingevulde kaart.
  • De klant krijgt een nieuwe kaart mee en kan verder sparen. (Maximum 5 spaarkaarten per klant)
  • Achterkant van de kaart moet correct worden ingevuld en afgetekend door de klant.
  • OP = OP Actie: indien een artikel niet meer leverbaar is, wordt een alternatief aangeboden.
  • De actie loopt van 01/07/2018 tot en met 31/08/2018. Spaarkaarten dienen ten laatste op 15/09/2018 ingewisseld te worden.
  • Foto’s zijn indicatief en kunnen afwijken van de realiteit.

Slotbepalingen

Artikel 9

Godevaart Eyckerman bvba garandeert dat de door u verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden, conform de Privacywet (GDPR) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Door het opgeven van uw persoonsgegevens verklaart u dat de over uzelf verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. U erkent en aanvaardt dat uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zullen worden voor de opvolging in het kader van de actie.

U hebt het recht om, in overeenstemming met de Privacywet (GDPR), kennis te nemen van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om kosteloos verbetering of verwijdering te vragen van alle gegevens die u betreffen en die, in het kader van de bedoelde verwerking, onvolledig zijn of niet ter zake doen. U kunt deze rechten uitoefenen door uw vraag hiertoe te sturen naar info@godevaart.be met een duidelijke verwijzing naar de ‘zomer spaaractie’.

Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 10

Godevaart Eyckerman bvba oefent controle uit op het correcte verloop van de actie en heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de actie te waarborgen, kan zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze actie of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door Godevaart Eyckerman bvba toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de Godevaart Eyckerman website www.godevaart.be. In geen geval kan Godevaart Eyckerman bvba aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen. Ondanks alle voorzorgen die Godevaart Eyckerman bvba aan de dag legt bij het opstellen en ontwerpen van de website en de organisatie van de actie, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding, enz.). Dergelijke fouten binden Godevaart Eyckerman bvba niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen.

Artikel 11

Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.

Blijf op de hoogte van onze producten, acties en evenementen

Geen enkele actie missen? Handige professionele tips ontvangen in je mailbox? Op de hoogte blijven van onze evenementen? En regelmatig nieuwe producten ontdekken uit ons uitgebreide assortiment?

Dat kan met 1 druk op de knop!
Laat hieronder je mailadres achter en ontvang automatisch onze nieuwsbrief: de garantie om als eerste op de hoogte te zijn en niets te missen.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.