Onze voorwaarden en Spelregels

Artikel 1 Toepassingsgebied

In huidige algemene voorwaarden wordt met “GE” verwezen naar de Godevaart Eyckerman bvba, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 745 en met ondernemingsnummer 0428.890.151. Met “Koper” wordt verwezen naar iedere partij die wenst een overeenkomst te sluiten met GE.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkoopsovereenkomsten en leveringen van of met GE, tenzij en slechts voor zover schriftelijk in andere zin overeengekomen. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Koper of van een derde uitgaan.  Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht. 

Artikel 2 Offertes

De offertes van GE gelden, tenzij anders vermeld op de offerte zelf, slechts voor een periode van één maand. Elk order van de Koper bindt de Koper, doch GE zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van deze order door GE. In geval van annulering door de Koper van zijn bestelling, zal deze laatste aan de GE een forfaitaire en conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het bedrag van de bestelling, als de goederen specifiek (geen standaard stock artikel) besteld of ontwikkeld zijn, dan is de koper het volledige bedrag verschuldigd. Indien de Koper handelt in de hoedanigheid van consument zal hij recht hebben op dezelfde schadevergoeding in geval van annulering door GE. 

Informatie dewelke betrekking heeft op de goederen en hun gebruik alsook hun technische specificaties gelden slechts als onderdeel van de overeenkomst in zoverre de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

Artikel 3 Prijs

De vermelde/getoonde prijzen zijn in euro en exclusief BTW, taksen en eventuele andere kosten die ten laste vallen van de Koper (bijv. transportkosten).

Artikel 4 Levering

Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats in de bedrijfslokalen van GE door afhaling door de Koper. De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn slechts indicatief en binden GE niet. De Koper zal dan ook in geen enkel geval gerechtigd zijn op schadevergoeding indien de levering is vertraagd.

Artikel 5 Betalingsmodaliteiten

Alle betalingen dienen te geschieden volgens de overeengekomen betalingswijze. De facturen uitgaande van GE zijn betaalbaar binnen een termijn van 21 dagen na factuurdatum, behalve als anders overeengekomen en vermeld op de factuur. Betalingstermijnen vermeld op bestellingen van de klant worden altijd als nietig beschouwd.

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar. 

Tevens zal in geval van niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag met 10% worden verhoogd bij wijze van schadevergoeding. 

Wanneer de Koper handelt in de hoedanigheid van consument zal hij indien GE haar leveringsverplichting niet nakomt eveneens recht hebben op de bovenstaande in dit artikel opgenomen interest en schadevergoeding. Op facturen onder de € 25 exclusief BTW wordt een administratiekost toegepast van € 12,5 exclusief BTW. Voor alle vragen ivm facturatie die afwijken van onze standaard wordt een administratiekost toegepast van € 5 exclusief BTW per factuur.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de Koper na integrale betaling van de prijs overeengekomen voor de verkoop van dit goed. Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de Koper vanaf het moment dat hem het verkochte goed werd geleverd.

De Koper aan wie het verkochte goed werd geleverd voor de integrale betaling van de overeengekomen prijs voor de verkoop van dit goed, zal op dit verkochte goed een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat het gezegde goed eigendom blijft van de GE en verwittigt er, indien nodig, de schuldeiserpandhouder en de verhuurder per aangetekend schrijven van met kopie aan GE.

Artikel 7 Contractuele wanprestatie en uitdrukkelijk ontbindend beding

In geval van contractuele wanprestatie, faillissement of gerechtelijk akkoord van de Koper zal GE steeds gerechtigd zijn de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten.

Artikel 8 Non-conformiteit en verborgen gebreken

De Koper controleert de goederen zo snel mogelijk na aankomst op hun plaats van bestemming en stelt GE met aangetekend schrijven in kennis van zichtbare gebreken binnen een termijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de leveringsdatum. Indien de geleverde goederen zouden behept zijn met verborgen gebreken, stelt de Koper GE hiervan per aangetekend schrijven in kennis binnen een termijn van 5 dagen nadat het verborgen gebrek werd geconstateerd of had moeten geconstateerd worden.
De goederen worden geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, ondanks kleine discrepanties die gebruikelijk zijn bij individuele transacties of bij bestaand handelsgebruik tussen partijen, met dien verstande dat Koper in zodanige gevallen gerechtigd is tot prijsaftrek die gebruikelijk is bij individuele transacties of bij bestaand handelsgebruik tussen partijen.

Artikel 9Garantie - Algemeen

GE garandeert gedurende 1 jaar na levering dat de door haar geleverde goederen deugdelijk en van zodanige kwaliteit zijn, dat zij voldoen aan de eisen die er redelijkerwijs van kunnen verwacht worden. Gebreken welke ontstaan door enig handelen of nalaten evenals door niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting door de Koper of door derden, dan wel door  overmacht (zoals gedefinieerd in artikel 11), vallen niet onder de door GE gegeven garantie. Indien de Koper zich beroept op garantie, is GE gerechtigd om ter beoordeling van de vraag of dat beroep al dan niet terecht wordt gedaan, de geleverde goederen te onderzoeken. Indien naar oordeel van GE het beroep op de garantie terecht is gedaan: 

 • neemt zij die zaken terug en vervangt deze door deugdelijke exemplaren,
 • herstelt zij of doet zij de geleverde zaken herstellen, 
 • betaalt zij aan de Koper een vergoeding die niet hoger kan zijn dan het voor die zaken gefactureerde en betaalde bedrag,

Garantie kan geen betrekking hebben op gebreken aan geleverde goederen, indien deze direct of indirect het gevolg zijn van slijtage, onzorgvuldig gebruik, of van een door een ander dan GE aan de geleverde zaken aangebrachte verandering of verrichte werkzaamheid.
Ieder beroep op garantie dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 1 jaar na levering schriftelijk en van een behoorlijke toelichting voorzien bij GE te zijn ingediend, bij gebreke waaraan ieder recht op garantie is vervallen.

Artikel 10Garantie - Consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar: 

 1. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: 
  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel en door het toestel, alsook zijn inhoud; 
  • onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen; 
  • defecten tengevolge van brand, waterschade,bliksem, ongevallen, natuurrampen; defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant; 
  • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat. 
 2. Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld. 
 3. De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van GE. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door GE aangewezen derde, vervalt de garantie.

Artikel 11Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van GE jegens de Koper is uitdrukkelijk beperkt tot haar garantieverplichting. Elke vordering uit hoofde van bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade is uitgesloten.
Indien en voor zover GE, ondanks het gestelde in §1 in enig geval toch aansprakelijk wordt gehouden, dan is de aansprakelijkheid van GE jegens de wederpartij steeds beperkt tot het factuurbedrag van het product in verband waarmee de aansprakelijkheid is vastgesteld.
De Koper vrijwaart GE tegen alle aanspraken van derden wegens schade waarvoor GE krachtens het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is.

Artikel 12 Overmacht

Een partij is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van haar verplichtingen, in zoverre zij aantoont:

 1. dat de niet nakoming te wijten was aan een beletsel buiten haar wil, en
 2. dat van haar redelijkerwijs niet verwacht kon worden rekening te houden met het beletsel en de gevolgen hiervan voor haar vermogen tot nakoming van haar verplichtingen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
 3. dat zij zit beletsel of de gevolgen ervan niet redelijkerwijs had kunnen voorkomen of ondervangen.

Een partij die weet heeft gekregen van dergelijk beletsel zal de Koper hiervan onverwijld in kennis stellen. De andere partij dient tevens te worden geïnformeerd indien de grond tot ontheffing ophoudt te bestaan. Indien zodanige kennisgeving is uitgebleven, is de in gebreke blijvende partij aansprakelijk voor vergoeding van de schade die anders had kunnen worden voorkomen.

Een grond voor ontheffing onder dit beding ontslaat de in gebreke blijvende partij van aansprakelijkheid voor schadevergoeding, boetes en andere contractuele sancties, met uitzondering van de verplichting rente over de verschuldigde bedragen te betalen voor zolang en voor zover zodanige grond blijft bestaan. Indien de gronden voor ontheffing van aansprakelijkheid langer dan 6 maanden voortduren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van opzegging te beëindigen.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

De Koper verwerft naar aanleiding van de overeenkomst in geen geval enig intellectueel eigendomsrecht van de door haar aangekochte goederen.

Artikel 14 Geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen en overeenkomsten, zullen bij uitsluiting van andere gerechten, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement te Antwerpen.

Gebruik kluis voor 24/24

Afhalingen bij Godevaart Eyckerman bvba

Beste klant,

voor u gebruik kan maken van onze 24/24 service d.m.v. afhalingen via onze kluis op de parking in de Veldstraat willen we graag volgende afspraken met u maken.

 1. Gebruik is enkel mogelijk voor klanten met een lopende rekening. D.w.z. dat indien we uw lopende rekening voor welke reden dan ook zouden intrekken het gebruik van de kluis ook uitgesloten is.
 2. Wanneer u toegestemd om de goederen via de kluis op te halen bent u akkoord met de werkwijze.
 3. Godevaart Eyckerman bvba is niet verantwoordelijk voor diefstal.
 4. Klanten die gebruik maken van deze service dienen ook correct te betalen. Merken we dat er en betalingsachterstand ontstaat of facturen stelselmatig te laat voldaan worden zullen er voor u geen goederen klaargelegd kunnen worden in de kluis.
 5. In en buiten de kluis wordt gefilmd. Deze beelden worden enkel gebruikt in geval van discussie, inbraak of diefstal.
 6. U geeft ten laatste om 11:15 of 17:00 uw bestelling telefonisch door. Op zaterdag is dat 13:00. Indien de bestelling later doorkomt kunnen we niet garanderen dat de goederen voor sluitingstijd klaar zullen liggen.
 7. Zodra de bestelling klaar ligt in de kluis wordt de code doorgebeld.
 8. Er wordt gewerkt met verzendnota’s waarop geen prijzen vermeld staan. Hierop staat eventueel wel de referentie die u opgeeft.
 9. Bij de goederen ligt 1 verzendnota
 10. Indien de bestelde goederen de volgende werkdag om 8:30 nog in de kluis liggen worden ze terug in de rekken gelegd en zal u geen gebruik meer kunnen maken van de kluis.
 11. Er wordt geen extra kost aangerekend voor deze service. Doch indien u de goederen niet komt afhalen zoals afgesproken kan een administratieve kost aangerekend worden. 

kluis binnenkant kluis

Wedstrijdreglement

 • U gaat akkoord dat wij uw gegevens gebruiken voor een nieuwsbrief en promotionele doeleinden.
 •  Indien u dit niet wenst, gelieve te mailen naar valmenietlastig@godevaart.be.

Artikel 1: Wedstrijdprincipe


Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de ‘Zomer spaaractie’, georganiseerd door Godevaart Eyckerman bvba, Bredabaan 745 te 2930 Brasschaat (hierna ook vermeld als de organisatoren). Door deelname aan deze spaaractie aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke beslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.
 

Deelname aan de zomer spaaractie

Artikel 2

Deze spaaractie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met woonplaats in België.
Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Godevaart Eyckerman bvba houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Godevaart Eyckerman bvba opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.
De gegevens waarmee een deelnemer aan de spaaractie deelneemt, moeten correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en niet de gegevens van een ander persoon. Wanneer duidelijk blijkt dat gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is of op een andere wijze fraude pleegt of poogt te plegen, verliest hij/zij het recht op de prijs.

Elke persoon die zich als dusdanig heeft aangemeld kan slechts 5 x aan de spaaractie deelnemen.

Godevaart Eyckerman bvba houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de actie. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.
 

Artikel 3

Elke deelnemer moet alle gevraagde gegevens op de spaarkaart volledig en correct invullen om kans te maken op een prijs.

 

Artikel 4

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de spaaractie) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zijn. Godevaart Eyckerman bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit.

 

Artikel 5

De prijzen zijn uitgeschreven op naam en adres, en zijn niet overdraagbaar, noch wisselbaar.

Artikel 6

De prijs kan niet uitgewisseld worden tegen baar geld, noch omwisselbaar. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs.
Godevaart Eyckerman bvba is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijs.

Artikel 7

Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Artikel 8: spelregels

 • Per aankoopschijf van 50€ incl. B.T.W. (21%) krijgt men 1 stempel (enkel geldig op aankopen in de winkel).
 • De klant spaart voor 1 product per kaart.
  • Indien u voor een cadeau kiest dan ontvangt u deze bij afgifte van de ingevulde kaart.
  • De klant krijgt een nieuwe kaart mee en kan verder sparen. (Maximum 5 spaarkaarten per klant)
 • Achterkant van de kaart moet correct worden ingevuld en afgetekend door de klant.
 • OP = OP Actie: indien een artikel niet meer leverbaar is, wordt een alternatief aangeboden.
 • De actie loopt van 01/07/2018 tot en met 31/08/2018. Spaarkaarten dienen ten laatste op 15/09/2018 ingewisseld te worden.
 • Foto’s zijn indicatief en kunnen afwijken van de realiteit.

Slotbepalingen

Artikel 9

Godevaart Eyckerman bvba garandeert dat de door u verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden, conform de Privacywet (GDPR) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
Door het opgeven van uw persoonsgegevens verklaart u dat de over uzelf verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. U erkent en aanvaardt dat uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zullen worden voor de opvolging in het kader van de actie.


U hebt het recht om, in overeenstemming met de Privacywet (GDPR), kennis te nemen van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om kosteloos verbetering of verwijdering te vragen van alle gegevens die u betreffen en die, in het kader van de bedoelde verwerking, onvolledig zijn of niet ter zake doen. U kunt deze rechten uitoefenen door uw vraag hiertoe te sturen naar info@godevaart.be met een duidelijke verwijzing naar de ‘zomer spaaractie’.
Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 10

Godevaart Eyckerman bvba oefent controle uit op het correcte verloop van de actie en heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de actie te waarborgen, kan zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze actie of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door Godevaart Eyckerman bvba toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de Godevaart Eyckerman website www.godevaart.be. In geen geval kan Godevaart Eyckerman bvba aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.
Ondanks alle voorzorgen die Godevaart Eyckerman bvba aan de dag legt bij het opstellen en ontwerpen van de website en de organisatie van de actie, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding, enz.). Dergelijke fouten binden Godevaart Eyckerman bvba niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen.

Artikel 11

Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.